Kasy Fiskalne

 

Polub nas, a będziesz zawsze na bieżąco z promocjami w naszej firmie.

Opublikowany przez MIXed.pl Kasy fiskalne Tarnowskie Góry Edward Dworniczek na 16 marca 2016

 

                           

Wejście                                                           Wejście

Podstawy prawne

- Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) pobierz

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14.03.2013 (Dz.U. 2013 poz. 363)  pobierz

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 04.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1544) pobierz

1. Kto musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w 2016?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być co do zasady ewidencjonowana przy wykorzystaniu kasy fiskalnej. Większość przedsiębiorców, rozpoczynających działalność poszukuje informacji na temat zwolnień z konieczności posiadania kasy - to zrozumiałe. Warto jednak wiedzieć także, kiedy przed koniecznością wystawiania paragonów fiskalnych nie da się uciec - dzięki temu podatnik nie narazi się przez własną niewiedzę na negatywne konsekwencje karno-skarbowe.

Przede wszystkim zawsze należy pamiętać o limicie obrotu. Obecnie kasę trzeba posiadać, jeśli obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych (detalistów) i rolników ryczałtowych przekroczył (lub prawdopodobnie przekroczy w przypadku nowych firm) 20 000 zł. Jest to próg stosunkowo niewielki, warto więc zwrócić szczególną uwagę na jego kontrolę.

2. Kogo nie dotyczy zwolnienie z posiadania kasy rejestrującej nie obowiązuje?

Ponadto niezależnie od wysokości ww. obrotu istnieje grupa towarów i usług, przy których stosowanie kasy fiskalnej jest zawsze konieczne. Do takich obligatoryjnych działań należy dostawa takich towarów, jak:
- gaz płynny,
- części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędów pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) gdzie indziej niesklasyfikowanych, silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
- sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anteny,
- sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku w ramach limitu 150 000 obrotu,
- płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie,
- wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatku lub domieszki do paliw silnikowych,
- wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyjątkiem towarów w ramach posiłków na pokładach samolotów.

3. Kasa fiskalna w firmie. Co warto wiedzieć.

Terminy instalowania kas rejestrujących

Co się dzieje, kiedy przedsiębiorca przekroczy wspomniany limit 20 tys. zł?
Oczywiście traci zwolnienie i jest zobowiązany do instalacji kasy. Jednak nie musi kupować i stosować kasy fiskalnej od razu – w przeciwieństwie do sytuacji opisanej powyżej. Musi to zrobić w ciągu dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Podatnicy nabywający kasy rejestrujące oprócz tego, że mogą od tego zakupu odliczyć VAT, a same kasy wprowadzić do rejestru środków trwałych i amortyzować, mogą również skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Jak skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących?
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup (w wysokości 90% jest wartości, lecz nie więcej niż 700 zł) po spełnieniu określonych wymogów. Muszą więc spełnić następujące warunki:
1. Zgłosić (pisemnie) do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania liczbę kas rejestrujących i miejsce ich używania.
2. Rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących podatnika terminach.
3. Zafiskalizować kasy i zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego nie później niż 7 dni od dnia fiskalizacji.
4. Muszą posiadać dowód zapłaty za zakupioną kasę fiskalną.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT za okres (miesiąc lub kwartał), w którym zaczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy. Możliwe jest również dokonanie odliczenia w kolejnych okresach, bowiem przepisy nie określają końcowego terminu, po którym przedsiębiorca traci prawo do ulgi.
W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny (od sprzedaży) jest wyższy niż naliczony (od zakupów), kwota dokonanego w danym okresie odliczenia nie może być wyższa od kwoty nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Jeśli nadwyżka jest wystarczająco duża, podatnik może skorzystać z odliczenia ulgi w pełnej wysokości. Jeśli jednak nadwyżka jest niewielka, odliczenie ulgi może rozciągnąć się na wiele okresów rozliczeniowych, czyli w praktyce na wiele miesięcy.
W sytuacji, gdy podatek naliczony jest wyższy od należnego (bądź równy), podatnik może otrzymać w danym okresie zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty odliczenia w wysokości:
- 25% kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeśli deklaracje są składane za okresy miesięczne;
50% kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeśli deklaracje są składane za okresy kwartalne.

Podatnicy zwolnieni z VAT

Z  kolei podatnicy zwolnieni z VAT mogą skorzystać z ulgi, składając wniosek do urzędu skarbowego, który będzie zawierał: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz NIP. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dane podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy i informacje o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot. Podatnicy otrzymają zwrot odpowiedniej części kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących na rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku.

Zwrot ulgi

W sytuacji gdy podatnik w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie prowadzenia działalności, ogłosi upadłość czy otworzy likwidację, będzie musiał zwrócić całą kwotę ulgi. Zwrot ulgi nastąpi również w przypadku, gdy podatnik nie dokona przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis w obowiązującym terminie, kasa fiskalna zostanie skradziona lub zniszczona bądź okaże się, że dokonał odliczenia z naruszeniem warunków rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych.

Przeglądy kas fiskalnych

Oczywiście z koniecznością ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej wiążą się również inne obowiązki. Wśród najważniejszych należy wymienić zlecenie uprawnionemu serwisowi wykonania przeglądu technicznego kasy nie rzadziej niż co dwa lata
Jeśli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku związanego z przeglądem technicznym może zostać zmuszony do zwrotu ulgi na zakup kasy.
Firmy często oferują przeglądy roczne ze względu na fakt, że przegląd techniczny wykonywany co roku jest tańszy i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej. Niektórzy producenci uzależniają przedłużenie gwarancji na kasę fiskalną od rocznych przeglądów technicznych.


Posiadanie kasy fiskalnej to również konieczność przechowywania raportów przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, wydawanie klientom paragonów, czy sporządzanie raportów dobowych.


Kto musi pamiętać o przeglądzie - ja czy mój serwis?

Pilnowanie upływu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy do obowiązków podatnika, nie serwisu. Przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić serwisanta o tym fakcie. Do obowiązków serwisu należy wykonanie przeglądu (załącznik do rozp. w spr. warunków stosowania kas fiskalnych nr 6 pkt 10).
Chcąc uniknąć problemów, jakie mogą wynikać dla Państwa w związku z niezauważeniem zbliżającego się terminu przeglądu staramy się telefonicznie informować Państwa, że taka sytuacja zaistniała. Dodatkowa informacja dotycząca terminu naklejana jest w widocznym miejscu urządzenia fiskalnego.

 

 

 

 

 

 


2019 © Tanie kasy fiskalne. Zespół weselny śląsk, Monitoring, Alarmy, InsERT GT,